Kritische zorgmomenten bij COPD

Inhoud

Met twee elektronische vragenlijsten werden de professionals van de thuiszorg en een regionaal ziekenhuis  gevraagd naar de knelpunten, de risicozwaarte en de oplossingen voor zes kritische zorgmomenten in de behandeling van COPD patiënten. Deze prospectieve analyse  resulteerde in een verbeterplan dat de oplossingen representeerde van de 69 zorgprofessionals die meededen aan deze gezamenlijke denkoefening.  De volgende onderwerpen ( zie verbeterplan) werden voorgesteld:  56% van de verbeterinspanning situeerde zich op het vlak van opleiding, sensibilisering en communicatie. 25% betrof het actualiseren van afspraken en procedures en 14 % in het voorzien van materiële voorzieningen.

NOAC's (nieuwe orale anti coagulantia)

Risicoproblematiek

Een recente meta-analyse toonde aan dat de NOAC’s die in de handel worden gebracht respectievelijk onder de merknaam: Xarelto®, Eliquis® en Pradaxa®, minstens even veilig en doeltreffend zijn als warfarine, een ‘oud’ anticoagulantia dat zijn bloedstollende werking te danken heeft aan zijn vitamine K-antagonisme. Langs de andere kant gaan de NOAC’s, net zoals met alle andere anticoagulantia, wel gepaard met een verhoogd risico op (ernstige) bloedingen. Een ander nadeel is de afwezigheid van de mogelijkheid tot monitoring, en bijgevolg dosisaanpassing. Bijkomend is er ook geen specifiek antidotum.

Hoog risico medicatie (HRM)

Inhoud

In een samenwerkingsverband vanuit Hospilim  werd met zeven ziekenhuizen een prospectieve risico taxonomie uitgevoerd over de toediening van geconcentreerde elektrolyten. Dit gebeurde met drie opeenvolgende vragenlijsten die peilden naar de faalwijzen, oorzaken en oplossingen van deze problematiek. Aansluitend werd er telkens een rapport opgemaakt dat resulteerde in een generisch verbeterplan. 

Interne patiëntentransfer (IPT)

Beschrijving van het onderzoek

In een samenwerkingsverband met twee ziekenhuizen ( een universitair en regionaal) werd een prospectieve risico taxonomie uitgevoerd over de interne patiëntentransfer. Dit gebeurde met drie opeenvolgende vragenlijsten die peilden naar de faalwijzen, oorzaken en oplossingen van deze problematiek. Aansluitend werd er telkens een rapport opgemaakt dat resulteerde in een verbeterplan dat  een grensverleggende cultuuromslag voorstelde in de uitvoering van de interne patiënten transfer met nadruk op: de professionele samenwerking, communicatievaardigheid, beroepsernst, patiëntveiligheid, juridische verantwoordelijkheid, privacy en betrokkenheid van patiënt en familie. 94% van de aangereikte oplossingen van de respondenten werden meegenomen in het  finale verbeterplan.  Opmerkelijk was de gelijkaardigheid van de problematiek ondanks de verschillen in schaalgrootte van de deelnemende ziekenhuizen.

Patiëntentransfer vanuit spoedgevallen

Inhoud

Met twee elektronische vragenlijsten werden de professionals van 5 ziekenhuizen  gevraagd naar de knelpunten, de risicozwaarte en de oplossingen voor negen processtappen in de organisatie van de patiëntentransfer van spoedgevallen naar een verpleegafdeling. Deze prospectieve analyse  resulteerde in een verbeterplan dat de oplossingen representeerde van de 120 zorgprofessionals die meededen aan deze gezamenlijke denkoefening.  De volgende onderwerpen ( zie verbeterplan) werden voorgesteld:  de 10 geboden van de patiëntentransfer, een geïntegreerd elektronisch patiëntendossier met ingebouwde transfercontroles met 'stop & go rules' en een transparant elektronisch bedbeschikbaarheidssysteem toegankelijk voor iedereen en met aanduiding van de transfertijden per dienst. Twee jaar na datum werd een opvolgingsonderzoek gedaan naar de verbetereffecten van deze risico analyse in de vijf ziekenhuizen.

Vrijheidberovende middelen (BVM)

Beschrijving van het onderzoek

In een samenwerkingsverband met twee psychiatrische ziekenhuizen werd een prospectieve risico taxonomie uitgevoerd om de afzondering van een psychiatrische patiënt  'patiënt' veiliger te maken. Dit gebeurde met drie opeenvolgende vragenlijsten die peilden naar de faalwijzen, oorzaken en oplossingen van deze problematiek. Aansluitend werd er telkens een rapport opgemaakt dat resulteerde in een verbeterplan dat  twee regels definieerde: 

  • De 1-2-3-4 regel om het traumatisch karakter van de vrijheidsbeperking te milderen
  • De 2-3-4-5 regel om te anticiperen op de agressie problemen