De samenwerking kan geconcipieerd op verschillende wijzen:

  • Uitbesteding door het ziekenhuis per individueel meetinstrument.
  • Volledige uitbesteding door het ziekenhuis van de tevredenheidsmetingen en de risico analyses op jaarbasis. (= equivalent van een halftijdse universitaire stafmedewerker.
  • Aankoop van het meetinstrument door het ziekenhuis in het bezit van de Snap11 software

Uitbesteding aan QMS:

* het aanpassen aan de wensen van het ziekenhuis zoals: logo, vraaginhoud (geen structurele wijzigingen), samenstelling van het automatische rapport, aflijnen van meetperiodes, enz..
* het beschikbaar stellen van URL met de vragenlijst gedurende één jaar continu of verdeeld over ‘zelf te kiezen’ meetperiodes
* het uitsturen van de e-mails naar de patiënten en/of familie door de leidinggevende van de betrokken dienst of afdeling
* het inbouwen van een e-mail alert naar deze leidinggevende bij scores onder een ‘te bepalen’ drempelwaarde (incidentmelding van patiënten?)
* het opslaan van de binnenkomende data op een super beveiligde server met een maximum van 1000 respondenten per jaar
* één login om continu de gegevens te raadplegen en de automatische rapportering op te vragen
* een eenmalig installatiebezoek van een halve dag mits reiskosten
* een interne of externe benchmark al naargelang de omstandigheden
* de onderhoudsaanpassingen van op afstand wat betreft benchmark en afbakening van meetperiodes